Mols.gov.et

NEWS

በግጭት እና በተፈጥሮ አደጋዎች የተፈናቀሉ ዜጎች በዘላቂነት ለመደገፍ በሚደረገው ጥረት...

በግጭት እና በተፈጥሮ አደጋዎች የተፈናቀሉ ዜጎች በዘላቂነት ለመደገፍ በሚደረገው ጥረት ሚኒሰቴሩ የበኩሉን ድርሻ እንደሚወጣ ተገለጸ፡፡

በየአካባቢው የሚገኙ የወጣት ማዕከላት እና የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎችን...

በየአካባቢው የሚገኙ የወጣት ማዕከላት እና የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎችን…

በክህሎት ልማት ዘርፍ ግንባር ቀደም ለሆኑ ኢንዱስትሪዎች እውቅና ተሰጠ። የሥራና...

በክህሎት ልማት ዘርፍ ግንባር ቀደም ለሆኑ ኢንዱስትሪዎች እውቅና ተሰጠ።

Scroll to Top